สาเหตุภาวะโลกร้อนเป็นภัยพิบัติที่มาถึง โดยที่เราทุกคนต่างทราบถึงสาเหตุของการเกิดเป็นอย่างดี นั่นคือ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดภาวะโลกร้อน

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)
      เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ ซึ่งหากบรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ดังเช่นดาวเคราาะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะแล้ว จะทำให้อุณหภูมิในตอนกลางวันนั้นร้อนจัด และในตอนกลางคืนนั้นหนาวจัด เนื่องจากก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วค่อยๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

มีก๊าซจำนวนมากที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน และถูกจัดอยู่ในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีทั้งก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญคือ ไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มีเทนและไนตรัสออกไซด์ สารซีเอฟซี เป็นต้น แต่ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด โดยจะต้องเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (anthropogenic greenhouse gas emission) เท่านั้น ได้แก่

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ก๊าซมีเทน (CH4)
ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N20)
ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC)
ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC)
ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)

            ทั้งนี้ ยังมีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ

     สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซึ่งใช้เป็นสารทำความเย็นและใช้ในการผลิตโฟม แต่ไม่ถูกกำหนดในพิธีสารเกียวโต เนื่องจากเป็นสารที่ถูกจำกัดการใช้ในพิธีสารมอนทรีออลแล้ว

          กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ กำลังเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ (อาจยกเว้นไอน้ำ)

    – การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
    – การตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
    – การทำการเกษตรและการปศุสัตว์ปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์
    – ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ปล่อยก๊าซโอโซน

   

    ผลที่ตามมาคือ อุณหภูมิเฉลี่ยของชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นด้วย แต่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกนั้น ไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดยังมีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Global Warming Potential: GWP) ที่แตกต่างกน  ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนของโมเลกุล และขึ้นอยู่กับอายุของก๊าซนั้นๆ ในบรรยากาศ และจะคิดเทียบกับการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 20 ปี 50 ปี หรือ 100 ปี โดย

 ค่า GWP ของก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ในช่วงเวลา 100 ปี ของก๊าซเรือนกระจกต่างๆ เป็นดังนี้

1.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีอายุในชั้นบรรยากาศ 200-4501 ปี
2.มีเทน 9-1523 ปี
3.ไนตรัสออกไซด์ 120-296 ปี
4.CFC 1,210-10,600 ปี
5.เตตะฟลูออโรมีเทน 5,700-50,000 ปี
6.ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ 3,200-22,000 ปี

Advertisements

ฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดินสำหรับปลูกพืชไร่นานาพันธุ์ และที่สำหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ในอัตราส่วน 3:3:3:1 เป็นหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

 1. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็ก ออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน
 2. มีการคำนวณโดยหลักวิชาการ เกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะกักเก็บให้พอเพียง ต่อการเพาะปลูกได้ตลอดปี
 3. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบ สำหรับเกษตรกรรายย่อย 3 ขั้นตอน เพื่อให้พอเพียงสำหรับเลี้ยงตนเองและเพื่อเป็นรายได้

โรงเรียนศรีพฤฒา เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 มีเนื้อที่ 21 ไร่ อยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศรีพฤฒา เดิมชื่อว่า โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม สาขา ๒ โดยได้รับบริจาคที่ดินในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง จากการเคหะแห่งชาติ หัวหมาก จำนวน ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๔๒ ตารางวา

๒๔ เมษายนพ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามและสมาคมสตรีมหาพฤฒาราม มีหนังสือที่ ศธ.๐๘๐๗๑๕/๒๕ เพื่อกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อัญเชิญนาม “ศรีพฤฒา” ซึ่งเป็นชื่อทุนยากจน ของโรงเรียน แทนชื่อโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม สาขา ๒

๒๘ เมษายนพ.ศ. ๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการโดย นายก่อ สวัสดิพานิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนั้น ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๒๑ แขวงหัวหมาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า ศรีพฤฒา นางดาวเรือง รัตนินทร์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คนแรกของโรงเรียน

สัญญลักษณ์ เป็นมงกุฎ ประจำพระองค์ สีทอง ครอบอักษรย่อ ศ.ฒ. ใต้มงกุฏเป็นมีแถบแพร ปักอักษร โรงเรียนศรีพฤฒา

รายนามผู้บริหาร(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

 • ๒๕๒๑-๒๕๒๘ นางดาวเรื่อง รัตนิน
 • ๒๕๒๘-๒๕๓๔ นายบรรจบ เสริมทอง
 • ๒๕๓๔-๒๕๓๙ นายปรีชา สนแจ้ง
 • ๒๕๓๙-๒๕๔๒ นายวิรัตน์ ศิริบูรณ์
 • ๒๕๔๒-๒๕๔๔ นางสาวอรุณี นาคทัต
 • ๒๕๔๔-๒๕๕๒ นายวันชัย เทียมทัด
 • ๒๕๕๒-ปัจจุบัน นางทิพย์รัตน์ เด่นดำรงวิทย์

ที่อยู่

100/600 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กทม. 10250 โทร. 0-2368-2020 โทรสาร. 0-2368-2144

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ Sripruetta School

วันสถาปนา 28 เมษายน พ.ศ. 2521

วันก่อตั้ง 28 เมษายน พ.ศ. 2521

ประเภท โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ. สพท. กทม.2

เพลงสถาบัน มาร์ชศรีพฤฒา

สีประจำสถาบัน แดง-เทา สีฟ้า

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ตะแบก ,ดอกมะลิ

ปรัชญาประจำโรงเรียน “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม”

คติพจน์ประจำโรงเรียน “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ” ความหมาย “มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้ว เป็นผู้ประเสริฐ

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๔๒ ตารางวา จากการเคหะแห่งชาติ เพื่อก่อตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และได้ประกาศตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑
   ได้รับพระกรุณาธิคุณจากองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ศรีพฤฒา” ให้เป็นชื่อโรงเรียน
   ในช่วงปีแรกที่ประกาศตั้งโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียนถาวร ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเคหะชุมชนหัวหมาก แบ่งสถานที่ให้เป็นห้องเรียนชั่วคราว และในปี ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณสร้าง “อาคารปฐมฤกษ์” เป็นอาคารเรียนถาวรหลังแรก
   ในปีต่อๆมาได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนกระทั้งปัจจุบัน มีอาคารเรียนทั้งหมด ๗ อาคาร สร้างต่อเนื่องถึงกันอย่างเป็นระเบียบ มีสวนป่าที่ร่มรื่นเรียกว่า “ลานกาญจนาภิเษก” และมีมุมสงบที่ร่มเย็น เป็น “ลานธรรมศึกษา” สำหรับเป็นที่ฝึกสมาธิ อบรมจริยะธรรม และเป็นห้องเรียนธรรมชาติ

 

ชื่อ ศิริวิไล  วรสุข

ชื่อเล่น แป้ง

วัน/เดือน/ปี 28/01/38

มัธยมปลาย  โรงเรียนศรีพฤฒา

E-mail   gonlo_2003@hotmail.com

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 184/8 ซอย อิสระชัย ถนน พระราม9 (59) แขวง/เขตสวนหลวง  10250

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

 1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
 2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
 3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.