กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๔๒ ตารางวา จากการเคหะแห่งชาติ เพื่อก่อตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และได้ประกาศตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑
   ได้รับพระกรุณาธิคุณจากองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ศรีพฤฒา” ให้เป็นชื่อโรงเรียน
   ในช่วงปีแรกที่ประกาศตั้งโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียนถาวร ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเคหะชุมชนหัวหมาก แบ่งสถานที่ให้เป็นห้องเรียนชั่วคราว และในปี ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณสร้าง “อาคารปฐมฤกษ์” เป็นอาคารเรียนถาวรหลังแรก
   ในปีต่อๆมาได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนกระทั้งปัจจุบัน มีอาคารเรียนทั้งหมด ๗ อาคาร สร้างต่อเนื่องถึงกันอย่างเป็นระเบียบ มีสวนป่าที่ร่มรื่นเรียกว่า “ลานกาญจนาภิเษก” และมีมุมสงบที่ร่มเย็น เป็น “ลานธรรมศึกษา” สำหรับเป็นที่ฝึกสมาธิ อบรมจริยะธรรม และเป็นห้องเรียนธรรมชาติ

 

Advertisements