โรงเรียนศรีพฤฒา เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 มีเนื้อที่ 21 ไร่ อยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศรีพฤฒา เดิมชื่อว่า โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม สาขา ๒ โดยได้รับบริจาคที่ดินในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง จากการเคหะแห่งชาติ หัวหมาก จำนวน ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๔๒ ตารางวา

๒๔ เมษายนพ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามและสมาคมสตรีมหาพฤฒาราม มีหนังสือที่ ศธ.๐๘๐๗๑๕/๒๕ เพื่อกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อัญเชิญนาม “ศรีพฤฒา” ซึ่งเป็นชื่อทุนยากจน ของโรงเรียน แทนชื่อโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม สาขา ๒

๒๘ เมษายนพ.ศ. ๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการโดย นายก่อ สวัสดิพานิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนั้น ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๒๑ แขวงหัวหมาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า ศรีพฤฒา นางดาวเรือง รัตนินทร์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คนแรกของโรงเรียน

สัญญลักษณ์ เป็นมงกุฎ ประจำพระองค์ สีทอง ครอบอักษรย่อ ศ.ฒ. ใต้มงกุฏเป็นมีแถบแพร ปักอักษร โรงเรียนศรีพฤฒา

รายนามผู้บริหาร(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

  • ๒๕๒๑-๒๕๒๘ นางดาวเรื่อง รัตนิน
  • ๒๕๒๘-๒๕๓๔ นายบรรจบ เสริมทอง
  • ๒๕๓๔-๒๕๓๙ นายปรีชา สนแจ้ง
  • ๒๕๓๙-๒๕๔๒ นายวิรัตน์ ศิริบูรณ์
  • ๒๕๔๒-๒๕๔๔ นางสาวอรุณี นาคทัต
  • ๒๕๔๔-๒๕๕๒ นายวันชัย เทียมทัด
  • ๒๕๕๒-ปัจจุบัน นางทิพย์รัตน์ เด่นดำรงวิทย์

ที่อยู่

100/600 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กทม. 10250 โทร. 0-2368-2020 โทรสาร. 0-2368-2144

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ Sripruetta School

วันสถาปนา 28 เมษายน พ.ศ. 2521

วันก่อตั้ง 28 เมษายน พ.ศ. 2521

ประเภท โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ. สพท. กทม.2

เพลงสถาบัน มาร์ชศรีพฤฒา

สีประจำสถาบัน แดง-เทา สีฟ้า

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ตะแบก ,ดอกมะลิ

ปรัชญาประจำโรงเรียน “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม”

คติพจน์ประจำโรงเรียน “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ” ความหมาย “มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้ว เป็นผู้ประเสริฐ

Advertisements